Projekty

Loga projektu

Nasza placówka realizuje grant pn. OZ-431-1-151/20 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego nr 1 w Nowym Sączu ul. Łącznik 20/1 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 21116,52 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 3167,48 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r.

W wyniku realizacji grantu nastąpi:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego nr 1 w Nowym Sączu oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego nr 1 w Nowym Sączu w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.