Cele i zadania

Podstawowym celem działania Placówki jest tworzenie właściwych dla wszechstronnego rozwoju dziecka warunków opiekuńczych, wychowawczych, zdrowotnych, bytowych przy równoczesnym uwzględnieniu:

 • dobra dziecka i poszanowania jego praw,
 • zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i przywrócenia równowagi emocjonalnej,
 • utrzymywanie kontaktów dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd    postanowił inaczej,
 • podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny własnej,
 • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • potrzeby wyrównywania deficytów rozwojowych,
 • przygotowania do samodzielnego życia.

Cele działania Placówki realizowane są we współpracy z:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu,
 • Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
 • rodziną i asystentem rodziny,
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,
 • Ośrodkami adopcyjnymi,
 • Poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • Sądami,
 • szkołami do których uczęszczają dzieci,
 • placówkami służby zdrowia,
 • organizacjami pozarządowymi, które zajmują się niesieniem pomocy rodzinie i dziecku,
 • innymi instytucjami i osobami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych Placówki.

Zadania Placówki realizowane są poprzez podejmowanie działań dotyczących:

 • organizacji życia wychowanków gwarantującej zachowanie równowagi psychicznej, zaspokajania potrzeb emocjonalnych i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
 • zapewnienia właściwych, określonych standardami, warunków mieszkalnych, wyżywienia, zaopatrzenia w przedmioty osobistego użytku,
 • zabezpieczenia właściwej opieki zdrowotnej,
 • podejmowania działań, mających na celu powrót dziecka do rodziny lub umieszczenie dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej, jeśli nie istnieją przesłanki do powrotu dziecka w środowisko rodziny biologicznej.
 • prowadzenia zajęć socjalizacyjnych, wyrównawczych, korekcyjno –kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz innych specjalistycznych według indywidualnych potrzeb dziecka,
 • umożliwienia uczestnictwa w różnych formach zajęć rekreacyjno – sportowych, artystycznych, praktyczno – technicznych, komputerowych, kulinarnych i innych,
 • organizowania działalności kulturalnej w Placówce, kultywowanie tradycji świąt i innych uroczystości wynikających z historii, tradycji, religii i obyczajów.
 • dostosowanie przebiegu procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz dydaktycznego do indywidualnych cech osobowości dziecka.